Toimintasuunnitelma 2017

HEINOLA- KOUVOLA VESIVÄYLÄN KANNATUSYHDISTYS RY

 

Toimintasuunnitelma 2017

 

HEINOLA-KOUVOLA VESIVÄYLÄN KANNATUSYHDISTYS R.Y

 

VUODEN 2017 TOIMINTASUUNNITELMA

 

Aloituksesta tähän päivään

Kun Heinola–Kouvola vesiväylän kannatusyhdistys ry perustettiin, sen tarkoituksena oli edistää uittotarkoitukseen aikanaan rakennetun vesiväylän hyötykäyttöä. Jo tuolloin tiedettiin, että hankkeella tulee olemaan laajat aluepoliittiset vaikutukset, erityisesti matkailuelinkeinon kannalta, mutta myös muun yritystoiminnan näkökulmasta.

Heinola – Kouvola vesiväylän kannatusyhdistyksen rooli hankkeen edistämiseksi on liittynyt paljolti hankkeen markkinointiin ja niiden seikkojen esiintuomiseen joiden perusteella hanketta kannattaa viedä eteenpäin. Markkinoinnin kohteena ovat olleet alueen kunnat, valtiovalta, matkailujärjestöt, veneilyseurat, sekä suuri yleisö.

Markkinoinnin tehostamiseksi ostettiin kahtena vuotena Helsingin messukeskuksesta venemessujen yhteyteen suunnitellut markkinointitilat jotka tekivät hanketta laajasti tunnetuksi. Hanketta on markkinoitu Veneilykesä 2013 julkaisussa otsikolla Kimolan kanava herää eloon”, sekä vuoden 2014 julkaisussa jonka kannessa oli teksti; Kimolan kanava - Uusi venereitti - Kouvolasta Päijänteelle. Lisäksi teetettiin vesiväyläyhdistykselle omat kotisivut joihin liitettiin tietoa hankkeen tavoitteesta ja edistymisestä.

Alkaneena toimintavuonna toivotaan selkeyttä Liikenneviraston suhtautumiseen, jotta heidän taholtaan myönnettäisiin väylälle virallinen status kuulumiseksi valtion vesiväylä verkostoon.

Toiminnan työskentelyyn saatiin selkeyttä, kun Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kanavan rakentamista vastustavan valituksen. Vaasan hallinto-oikeuden päätös tukeutui alkuperäisen päätöksen tehneen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen perusteluihin. Lupaharkinnassaan on kiinnittänyt riittävää huomiota ennakkopäätösperusteeseen, jolloin käräjäoikeuden ratkaisun lopputulos oli myös näyttänyt oikealta. Alkuperäisen päätöksen oli tehnyt aluehallintovirasto.

Edunvalvonnan tulevat näkymät

Edellä mainittujen haasteiden osittaisesta poistumisesta avautuu kanavahankeen tulevaisuudelle selkeämpi tie rakentamisen aloittamiseksi. Hankkeen etenemisen luottamus on kasvanut merkittävästi, jonka myös Kouvolan kaupunki on huomioinut liittämällä Heinola-Kouvola vesiväylä hankkeen kaupungin yhdeksi edunvalvontahankkeeksi. Jo aiemmin Heinola ja Iitti, ovat olleet pitkään taloussidonnaisesti mukana hankkeessa. Myös kannatusyhdistyksemme panosta halutaan jatkosuunnittelun tueksi kanavan satamien suunnitteluun.

Kymenlaakson liitto on maakunnan maankäyttöä ohjaavassa kaavassaan huomioinut muutokset, jotka mahdollistavat kanavan toteutumisen. Ympäristöministeriö on lausunut, että aiemmin hallinnonalan viranomaisten antamissa lausunnoissa ja valmisteluvaiheessa esitetyt asiat on vesiväyläverkon  

osalta otettu hyvin huomioon. Esitys ei käsittele uusia väyliä vaan oikaisee jo käytössä olevien väylien osalta aikaisemmin kaavamerkinnöissä olleita puutteita. Vaikka maakuntakaava ei esitä muutosta aikaisempaan kaavaan Kimolan kanavan veneväylään, tuo kaava esille maakunnan tahdon kanavaan liittyvän veneväylän suhteen. Vesiväylien toteuttamisvastuu on Liikennevirastolla. Veneväyliä suunnittelevat ja toteuttavat myös kunnat.

Sidosryhmistä paikalliset yritykset ja veneilyseurat voivat antaa ideoitaan yksityiskohdista. On valmistauduttava hyvissä ajoin selvittämään vierassatamiin tarvittava kapasiteetti ennen kuin kanava avautuu. Sillä tiedämme kanavan vaikutusalueen nykyisten satamien olevan lähes täysin varattuja. Varsinkin hankkeen rakentamisen aloittaminen vaatii keskustelua, miten se mahdollisesti haastaa heidän totuttuja nykyisiä rutinoituja käytäntöjään. Tulevien käyttäjien mukanaolo suunnitteluprosessisin eri vaiheissa on ensiarvoisen tärkeää, jotta lopputulos tulisi vastaamaan mahdollisimman hyvin kaikkien tarpeita.

Erityistä huomiota haluamme kiinnittää yhtäaikaiseen pääväylän ja sivuväylien suunnitteluun. Urajärvelle saatavan yhteyden edellytys on Kupparinojan sillan korottaminen ja ruoppaus. Iitin Pyhäjärven venereittien ylläpidosta vastaavat kunnat. Kannatusyhdistys haluaa järjestää yhdessä Heinolan, Iitin ja Kouvolan kuntien kanssa seminaarin syksyllä, johon halutaan mukaan myös teollisuuden ja liikenneviraston edustajat.

HALLITUS