Kouvola

Kouvolan kaupungin kannalta vesiväylähanke on kiinnostava, koska sen mahdolliset vaikutukset seudun vesistöjen virkistyskäyttöön, matkailuun ja vetovoimaan voivat olla mittavia. Myös mahdollisuus käyttää kanavaa energiakuljetusten väylänä tulevaisuudessa on hyvä pitää mielessä. Kouvolassa odotetaan myös hankkeessa mukana olevien kuntien yhteistyön tuomia etuja ja mahdollisia yhteisiä alueen kehittämishankkeita.

Hankkeesta tehdyt alustavat selvitykset osoittavat, että hanke tulisi voida toteuttaa valtion, maakuntien ja kuntien yhteishankkeena. Kaikki hankkeen vaikutusalueen kunnat ovat äkillisen rakennemuutoksen tuen alueita, joissa tarvitaan uusia elinkeinomahdollisuuksia, joilla voidaan edistää matkailua sekä bioenergian taloudellista hyödyntämistä. Päijänteen vesistöalueen kuusivaltaiset metsät ovat maan merkittävin bioenergiavarasto, jonka hyödyntäminen nousee esille tulevaisuudessa.

Hanke luo uusia mahdollisuuksia Kouvolan elinkeinorakenteen monipuolistumiseen. Uusi mittava vesistöyhteys tuonee uusia yrityksiä, työpaikkoja ja investointeja erityisesti matkailun ja vapaa-ajan elinkeinoille. Esimerkkinä mahdollisuuksista voidaan mainita Voikkaan teollisuushistoriallisen alueen matkailukäyttö sekä vesistöalueen kylien, Kimolan ja Iitin Vuolenkosken, kehittämismahdollisuudet. Arvioiden mukaan, hankkeen myötä voidaan ja on tarve laajentaa tai rakentaa4-6 pienvenesatamaa. Myös venekaupan kasvu ja veneiden huoltotoiminta luovat uusia työpaikkoja, mistä Heinolan pienvenetelakka on hyvä esimerkki.

Yksityiskohtaisia selvityksiä hankkeen työllisyysvaikutuksista ei ole vielä tehty. Vaikutuksia voidaan kuitenkin kuvata suuntaa antavasti väylän yhteydessä sijaitsevien nykyisten työpaikkojen avulla. Kouvolan Voikkaalla, Jaalassa ja Verlassa veneilyyn ja matkailuun liittyvien työpaikkojen määrä on noin 25, Iitissä noin 25 ja Heinolassa yli 100 työpaikkaa, joiden säilymistä ja kasvua hanke tukee. Hankkeen taloudelliset vaikutukset tulevat näkymään myös vaikutusalueella sijaitsevien loma- ja matkailutonttien ja -rakennusten kysynnän ja arvon nousuna. Vesistöreitin varrella on noin 2400 loma-asuntoa ja noin 350 rakentamatonta mökkitonttia.

Hankkeen odotetaan parantavan veden laatua Kimolassa, jossa ei uiton päättymisen jälkeen ole virtaavaa vettä ja veden laatu on heikentynyt. Kanavan pohjaan on kerääntynyt puunkuoresta muodostunut eloperäinen kerrostuma, joka mätänee ja heikentää veden laatua. Hankkeen yhteydessä eloperäinen aines poistetaan kanavan pohjasta. Hankkeella onkin toteutuessaan erityisen merkittävä myönteinen vaikutus Kimolanlahden veden laatuun.